มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 5)


ข้อ 5 ด้านการบริหารงานบุคคล
     (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือเลือกสรรบุคลากรในแต่ละคราว
               

     (2) ผลการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
            * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    (3) มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร
          * นโยบายคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลไฮหย่อง
               
     (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากร
            * หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล             

     (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี