มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 4)


ข้อ 4 ด้านการบริหารงบประมาณ
     (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี


     (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ


     (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ