มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 3)


ข้อ 3 ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
     (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่


     (2) วิศัยทัศน์ของหน่วยงาน
            * วิศัยทัศน์


     (3) แผนปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน


     (4) ระเบียบ ข้อบังคับ
 

     (5) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน


     (6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี