มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 2)


ข้อ 2 ด้านการให้บริการประชาชน
     (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้บริการ


     (2) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร


     (3) ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการ


     (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ


     (5) หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน


     (6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
            


     (7) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน