มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 1)


ข้อ 1 ด้านการจัดหาพัสดุ
     (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

     (2) แผนการจัดหาพัสดุ     (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
              


     (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
           * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562