มาตรา 9 (4)


คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  1. คู่มือปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลไฮหย่อง  
  2. คู่มือการให้บริการประชาชน