มาตรา 9 (3)


แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
  2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  3. แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563