มาตรา 7.4
มาตรา 7 (4) กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
                 
                   *ข้อบัญญัติเทศบาลตำบลไฮหย่อง